Chính sách bảo mật


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


Thông tin khách hàng (bao gôm tên, fb, sđt, email, sản phẩm đã mua,..) sẽ được
Himistore.vn lưu trữ và chỉ dung trong mục đích kinh doanh của shop
Tất cả các thông tin khách hàng sẽ được bảo mật và không được tiết lộ cho bên
thứ ba. Trong trường hợp shop tiết lộ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.